fb
Kosky
Kosky
Kosky
Kosky

Slavonice

01.11.2009

Především nádherným souborem pozdně gotických a renesančních domů vás nadchne jedno z nejpůvabnějších měst - památková rezervace Slavonice, ležící těsně u hranic s Rakouskem.

Původní strážní stanice, sloužící k ochraně kupců, putujících po cestě z Vídně ku Praze či Jindřichovu Hradci, se rozšířila až na trhovou osadu, poprvé zmiňovanou roku 1260. Již roku 1277 byly Slavonice povýšeny na město, které od Přemysla Otakara II. a později od Václava II., získalo řadu výsad. Roku 1278 bylo město opevněno a jeho půdorys se s drobnými změnami dochoval dodnes.

Slibný rozvoj města zastavila 30-letá válka a několik požárů. Po přeložení poštovní dráhy roku 1750 a její změněné trase přes Znojmo, nastala ve městě stagnace, díky níž se paradoxně zachovala jeho renesanční podoba. Slavonicím se nejen z větší části vyhnuly necitlivé zásahy v duchu socialismu, ale od konce 50. let probíhaly také rekonstrukce památek. Od 31. srpna 1961 je historická část města chráněna jako městská památková rezervace.

Dominantní stavbou středu města je kostel Nanebevzetí Panny Marie s mohutnou hranolovou kostelní věží s ochozem a helmicí ze 16. století. Kostel vyrůstal od 1. poloviny 14. století původně v gotickém
slohu, postupně byl však obohacován barokními prvky, které mu vtiskly konečný ráz.

Zbytky městského opevnění – dodnes se můžeme seznámit s fortifikační soustavou města (vznikala zejména před rokem 1366 a během 1. poloviny 16. století byla zesílena): dochovaly se zbytky hradebních zdí s baštami a věžemi a dvě z původní trojice bran - Jemnická a Dačická.

Ve městě je několik původně gotických kostelů. Největší zájem ovšem vzbuzují gotické a renesanční domy, jejichž soubor patří k nejcennějším u nás. Jejich průčelí jsou zdobena sgrafitovou, v řadě případů figurální nebo malovanou výzdobou, uvnitř s mázhauzy nebo s různými druhy sklípkových kleneb. Pozoruhodný je Parský dům čp. 39 s loubím o sedmi širokých obloucích s křížovou klenbou, dále pak domy čp. 25, 27, 29, 30, 32 a 46.

Uprostřed náměstí uvidíme kašnu s barokní plastikou Panny Marie (asi z roku 1667).

Na rozmezí náměstí Míru a Horního náměstí stojí budova radnice z let 1910-11. Není památkově chráněna, neboť se jedná o pouhou napodobeninu původní renesanční stavby s benátskými štíty. Na horním náměstí je zajímavý především dům č. 85 s nástěnnými malbami z roku 1586 znázorňující výjevy Apokalypsy, dále pak domy č. 86 a 106.

Ve Slavonicích stojí za návštěvu i městské muzeum (otevřeno sezónně). Jeho exponáty pocházejí většinou z darů bohatých měšťanů, je zde expozice z historie města a jeho okolí, lze si též objednat průvodcovskou službu.

Jak se dostanete do Slavonic?

Nová Bystřice - Slavonice

zdroj informací: obrazový vlastivědný průvodce Jižní Čechy, autor Jaroslav Kocourek